Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Blogger_Importer has a deprecated constructor in /customers/f/9/4/skansodling.se/httpd.www/wp-content/plugins/blogger-importer/blogger-importer.php on line 44 Stadgar – Skansbergets odlarförening

Stadgar

Stadgar för Skansbergets Odlarförening

§1 Namn

Föreningens namn är Skansbergets Odlarförening.  

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§3 Form

Föreningen skall vara ideell.

§4 Syfte

Föreningen skall ha till syfte att förvalta, på Skansberget i Göteborg upplåten mark för odlingslådor, samt att upplåta dessa lådor till föreningens medlemmar.

§5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§6 Medlemsavgift

Föreningen skall ta ut medlemsavgift av medlemmarna.  Medlemsavgiften skall täcka föreningens kostnader för att uppnå föreningens syfte. Medlemsavgiftens storlek bestäms på föreningsstämman.

§7 Medlemmar

– Föreningen är öppen för alla som accepterar och följer föreningens stadgar och ordningsregler samt betalar medlemsavgiften.

– Medlem ska vara fysisk person, över 18 år.

– Då antalet medlemmar i föreningen begränsas till antalet lådor fördelas medlemskap i föreningen med hjälp av lottning. Kö och lottning regleras i gällande ordningsregler.

– Medlem som verkar i strid med föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen, får uteslutas av föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar om avstängning skall ske. Avstängt medlemskap måste diskuteras på nästa föreningsstämma. Antingen så upphävs då avstängningen eller så avslutas medlemskapet. Styrelsen och föreningsstämman kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Föreningsstämma

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år under mars månad. Stämmans ordförande skall ej ha utslagsröst. På föreningsstämman skall en styrelse väljas och den ska bestå av minst 3, max 6 ledamöter samt valfritt antal suppleanter.

Motioner skall, för att behandlas på stämman, vara styrelsen tillhanda senast en månad innan föreningsstämman

Inbjudan till föreningsstämman ska skickas ut till, av medlem angiven e-postadress, senast tre veckor innan mötet äger rum.  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

– Fråga om kallelse skett i behörig ordning

– Val av mötets ordförande

– Val av 2 justeringspersoner

– Årsredovisning

– Ansvarsfrihet för styrelsen

– Val av styrelse

– Val av valberedning

– Fastställande av årsavgift

– Övriga frågor

Extra stämma får hållas vid behov och kallelse sker enligt förfarandet för ordinarie stämma.

§9 Rösträtt

– Medlem äger rätt att, om medlemsavgift erlagts för det räkenskapsår som behandlas, rösta vid årsmöten.

– Medlem äger rätt att genom fullmakt företräda upp till tre andra medlemmar vid årsmöten.

– Röstning sker enligt enkel majoritet.

§10 Firmatecknare

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§11 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§12 Fördelning av odlingslådor i föreningen

Föreningens odlingslådor fördelas av styrelsen. Antalet lådor skall vara max en (1) per medlem.

§13 Ordningsregler

Föreningens ordningsregler skall beskriva hur medlemmar bör sköta sin odlingslåda samt gemensamma utrymmen och redskap. Ordningsreglerna fastställs av ett medlemsmöte.

§14 Vinst

All eventuell ekonomisk vinst ska stanna kvar i föreningen.

§15  Upplösning

Om föreningen upplöses ska alla eventuella tillgångar gå till något ändamål som överensstämmer med föreningens intresseområde.