Ordningsregler

Ordningsregler, Skansbergets odlarförening

(Antagna vid ordinarie stämma/årsmöte 20200329)

Enligt föreningens avtal med markägaren, Göteborgs stad, har föreningen åtagit sig att följa fastställda regler och bestämmelser. Som medlem i föreningen och användare av odlingslåda har du också del av föreningens ansvar för skötseln av området.

Årsavgiftens storlek fastställs på årsmötet. Inbetalda avgifter betalas inte tillbaka vid utträde ur föreningen.

Årsavgift för kommande säsong betalas senast den 31 januari varje år. Eventuella lediga lådor fördelas av styrelsen till köande medlemmar. Ny medlem betalar sin låda omgående. Arbetet i odlingslådan får inte påbörjas förrän avgifterna är betalda.

Medlemskap i föreningen fördelas efter lottning, lottning sker efter intresseanmälan på plats. Tid för intresseanmälning ska finnas på hemsidan och på anslagstavlan vid lådorna.

Senast den 1 maj varje år skall lådan vara iordningställd och färdig för odling. Medlemmen är skyldig att hålla odlingslådan i städat och vårdat skick resten av året.
Styrelsen avgör vad som innebär vanvård.

Odlingslådan får endast användas till odling för husbehov, inte för kommersiell odling eller något annat.

Det åligger varje odlare att vara sparsam med vattnet

Träd och buskar som finns i anslutning till området får inte avverkas, beskäras eller skadas.

Hushållsavfall får inte lämnas inom området utan skall tas med hem, växtavfall läggs på komposten.

Odlingsområdet skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Föreningen ansvarar för att området i sin helhet ser prydligt ut.

Vid allvarliga skadedjursangrepp skall kommunens kontaktperson i dessa frågor konsulteras om lämpliga bekämpningsmetoder. För att undvika trivsel för råttor, skall lådornas odlingar
ej ha kontakt med marken och bilda tunnlar. Externa krukor och dylikt skall ej bilda gångar för skadedjuren.

Medlem är skyldig att medverka vid skötsel av föreningens gemensamma ytor och anläggningar vid minst en av säsongens städdagar eller bidra genom arbete med ett av styrelsen sanktionerat initiativ.

När innehavaren vill upphöra med odlingsverksamheten måste han/hon låta styrelsen veta detta i god tid, så snart odlingssäsongen är över.

Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och mister därmed nyttjanderätten till odlingslådan.